UCZEŃ MA PRAWO DO:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole
 2. Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego przekazu treści lekcji
 3. Poszanowania swojej godności i dobrego imienia szkoły
 4. Rozwijania zdolności i zainteresowań
 5. Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce
 6. Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności
 7. Ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać zadanie domowe
 8. Odpoczynku podczas przerwy zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. Punktualnie przychodzić na lekcje
 2. Przebywać w szkole w czasie zajęć lekcyjnych w ustalonych godzinach – od 9:00 do 12:30. W przypadku samodzielnego opuszczenia budynku szkoły, dyrektor, nauczyciele i katecheci prowadzący lekcje nie ponoszą odpowiedzialności
 3. Wyłączać telefon i inne urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem lekcji
 4. W czasie pobytu w szkole mówić po polsku
 5. Zajmować wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie, szanować je, nie przestawiać ławek i nie niszczyć ich
 6. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a uwagą śledzić tek lekcji, nie przeszkadzać nauczycielowi i pozostałym uczniom swoim zachowaniem
 7. Starannie prowadzić zeszyt zgodnie z poleceniem nauczyciela
 8. Nie dotykać pozostawionych pod ławkami przedmiotów będących własnością uczniów szkoły amerykańskiej jak również innych urządzeń będących na wyposażeniu klasy
 9. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice ( opiekunowie)
 10. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole
 11. Pozostawienie sali lekcyjnej w nienagannym porządku
 12. Dbać o kulturę zachowania i kulturę języka
 13. Starannie i sumiennie odrabiać prace domowe
 14. Prezentować się w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych

 

NAGRODY

Za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę, godne reprezentowanie szkoły, uczeń może uzyskać następujące nagrody:

 1. Pochwałę wychowawcy wobec całej klasy
 2. Pochwałę dyrektora szkoły
 3. Dyplom uznania
 4. Pochwałę na łamach gazetki szkolnej
 5. Nagrodę książkową na koniec roku szkolnego
 6. List pochwalny do rodziców

 

KARY

Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczeń może być ukarany:

 1. Upomnieniem wychowawcy
 2. Upomnieniem dyrektora szkoły
 3. Naganą udzieloną przez dyrektora w obecności Rady Pedagogicznej i rodziców
 4. Ustnym lub pisemnym powiadomieniu rodziców o nagannym zachowaniu
 5. Obniżeniem oceny z zachowania
 6. Pozbawieniem prawa do kontynuacji nauki w szkole im. Gen. Wł. Andersa

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2011 roku i obowiązuje wszystkich uczniów i nauczycieli.